Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id= limit 1)

Защитена местност “Момина скала”

ЗМ Момина скала е с площ 782,03 ха. Обявена със заповед № РД-475 от 11.07.2001 г. на МОСВ, по предложение на Българско дружество за защита на птиците с цел опазване на защитени и застрашени от изчезване растения и животни и с уникален ландшафт скални образования. Защитената местност “Момина скала” попада на територията на общините Маджарово и Крумовград, в землището на с. Бряговец.  Обхваща една от най-красивите части от долината на Арда . Включва скални комплекси, сипеи, пропасти, гори и пасища. Районът се характеризира с изключително разнообразие на флората и фауната. Тук  са установени около 600 вида растения, 300 вида пеперуди и 160 вида гръбначни животни. Сред тях има много застрашени на  национално, европейско и световно ниво. От растенията особено ценни са черноморската ведрица (Fritilaria pontica ), морковидната стефанофия (Steffanophia daucoides), пеперудоцветният салеп (Orhis papillionacea) , сарделовидното клеоме (Cleome ornithopoides),  нежният микропирум (Micropirum tenelum). Сред животните такива са сухоземните костенурки (T hermanni, T. graeca), змиегущерът (Ophisaurus appodus), орелът змияр (Circaetus gallicus), скалният орел (Aquila hrysaetos), осояда (Pernis apivorus), египетския лешояд (Neophron percnopterus), синият (Monticola solitarius) и пъстрият скален дрозд (Monticola saxatillis), скалната зидарка (Sitta neumayer), червеноглавата сврачка (Lanius senator), градинската овесарка (Emberisza hortulana). Среща се и горски сънливец (Dryomys nitedula), който води нощен начин на живот. Денят прекарва в хралупи. Поради изсичането на старите гори числеността му намалява в много европейски страни.  
 

Защитена местност “Черната скала”

ЗМ Черната скала е с площ 893,70 ха.  Обявена със заповед РД-473 от 11.07.2001 г. на...

Прочети още

Защитени зони по Натура 2000

Централно място в политиката на ЕС за опазване на природата и биологичното...

Прочети още