Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id=5 limit 1)

Защитени местности

Защитена местност “Патронка”   

Патронка се намира на южния бряг на река Арда, източно от гр. Маджарово.  Това е една от най-живописните и недостъпни части от долината на Арда, където брегът на реката е много стръмен и силно пресечен. Сред дъбовите гори мозаечно са разположени открити площи, скални комплекси, единични скали и сипеи.

Прочети още

Griffon

Защитена местност “Момина скала”

ЗМ Момина скала е с площ 782,03 ха. Обявена със заповед № РД-475 от 11.07.2001 г. на МОСВ  по предложение на Българско дружество за защита на птиците с цел опазване на защитени и застрашени от изчезване растения и животни и с  уникален ландшафт скални образования. Защитената местност “Момина скала” попада на територията на общините Маджарово и Крумовград, в землището на с. Бряговец.

Прочети още

eagle


Защитена местност  “Черната скала”

ЗМ Черната скала е с площ 893,70 ха.  Обявена със заповед РД-473 от 11.07.2001 г. на МОСВ  по предложение на Българско дружество за защита на птиците с цел опазване на защитени и застрашени растения и животни и уникални скални образования. Намира се в община Маджарово – в землищата на  с. Тополово, с. Румелия, с. Горен Главанак и с. Горно поле. Включва скални комплекси, смесени дъбови гори, храсталаци и пасища.

Прочети още

Egyption Vulture

Защитена местност "Големият сипей"

ЗМ Големият сипей е с площ 653,9 ха. Обявена със заповед № РД-471 от 11.08.2001г. на Министерството на околната среда и водите по предложение на Българското дружество за защита на птиците с цел опазването на редки и защитени растения и животни, както и забележителен ландшафт.  Защитената местност “Големия сипей" попада в землищата на  с. Рабово и с. Бял кладенец, община Стамболово.

Прочети още


Griffon land

Защитена  местност “Гюргена”

ЗМ Гюргена е с площ 72,40 ха и е обявена със заповед № 649 от 23.11.2000 г. на Министерството на околната среда и водите по предложение на Българското дружество за защита на птиците и Групата за изследване и защита на прилепите. Намира се в землището на с. Габерово, община Маджарово. Включва вулканични скални комплекси с пещери и тракийски ниши, дъбови гори, редки и защитени видове земноводни влечуги, птици и бозайници.

Прочети още

Butterfly

Защитена местност “Меандрите на Бяла река”

ЗМ Меандрите на Бяла река е с площ 1531, 98 ха. Обявена със заповед № РД-474 от 11.07.2001г. на Министерството на околната среда и водите по предложение на Българското дружество за защита на птиците с цел опазване на редки и застрашени видове животни и растения, както и с характерен ландшафт. Намира се в землищата на с. Железари и  с. Меден Бук, община Ивайловград.

Прочети още

otter

Защитена местност ”Ликана”

ЗМ Ликана  е с площ 3 ха. Обявена е със заповед № РД-328 от 08.05.1992г. на Министерството на околната среда и водите.
Защитената местност “Ликана” обхваща характерни ландшафти в землището на с.Свирачи, община Ивайловград. Създадена за опазване на естественото находище на орхидеята дремников главопрашник.
Тук на малка площ се срещат голям брой редки и защитени растения.

Прочети още

Orchid


Защитена местност ”Дупката”

ЗМ Дупката е с площ 6,5 ха. Обявена е със заповед № РД-328 от 08.05.1992г. на Министерството на околната среда и водите. ЗМ Дупката се намира непосредствено над гр. Ивайловград и включва природната забележителност пропастна пещера. На неголяма територия се среща мозайка от сухолюбива растителност на варовит терен - издънкова смесена широколистна гора на келяв габър (Carpinus orienalis), мъждрян (Fraxinus ornus)...

Прочети още

vulpes vulpes


Защитена местност “Хамбар дере”  

ЗМ Хамбар дере е с площ 101,10 ха. Обявена е със заповед № РД-427 от 29.10.1999г. на Министерството на околната среда и водите по предложение на Българското дружество за защита на птиците с цел  опазване на крайречни горски формации, ксерофитни дъбови гори, както и редки и застрашени видове животни и растения.

Прочети още

Lezzard

Защитена местност “Орешари”

ЗМ Орешари е с площ 55 ха. Обявена е със заповед № 274 от 23.08.1999г. на Министерството на околната среда и водите,  по предложение на Българското дружество за защита на птиците. ЗМ Орешари се намира в община Крумовград, в землището на едноименното село. Въпреки неголямата си площ включва разнообразни местообитания – скали, пасища, мезофилни и ксерофилни гори, храсталаци което опредяля високото биоразнообразие.

Прочети още

 

Защитена местност “Рибино

ЗМ Рибино е с площ 66,30 ха. Обявена е със заповед № 583 от 02.11.2000г. на Министерството на околната среда и водите по предложение на Българското дружество за защита на птиците с цел опазване на защитени и редки растения и животни. Защитена  местност “Рибино “ се намира се в землището на едноименното село от община Крумовград.

Прочети още

Bat

Защитена местност “Средна Арда”

ЗМ “Средна Арда” е с площ 420 ха. Обявена е със заповед № РД-380/24.07.2000г. на МОСВ. Защитената местност “Средна Арда” се намира в община Кърджали в землището на с. Звезделина и с. Висока поляна. Обявена е за такава с цел опазване на редки и застрашени видове растения и животни, и съхраняване на забележителен ландшафт. На териториата на защитената местност гнездят белоглав (Gyps fulvus) и египетски лешояд (Neophron percnopterus), сокол орко (Falco subbuteo), голям ястреб (Accipiter gentilis), синявица (Coracias garrulus)  скална зидарка (Sitta neumayer), червеногушо коприварче (Sylvia cantillans) черноглава овесарка (Еmberiza melanocephala). Една от пещерите в защитената местност е убежище на прилепите голям нощник(Myotis myotis) дългопръст нощник (Myotis capaccinii)  и пешерен дългокрил (Miniopterus schreibersii), включени в Световния Червен списък. Общата им численост достига 10-12 000 екземпляра. Защитената местност е част от Орнитологично важно място (ОВМ) “Студен Кладенец”, имащо световно природозащитно значение.

lathraea

 

Защитена местност “Юмрук скала”

ЗМ “Юмрук скала” е с площ 346 ха. Обявена е със заповед № РД-569 от 31.10.200г. на МОСВ по предложение на Българското дружество за защита на птиците с цел опазването на редки и защитени птици. Защитената местност “Юмрук скала” се намира в землището на с. Калоянци община Кърджали. Обхваща уникални скални масиви, разположени на северния бряг на язовир “Студен Кладенец” – район, изключително важен за опазването на редки и застрашени видове птици. Тук гнездят черен щъркел (Ciconia nigra), белоглав лешояд (Gyps fulvus), египетски лешояд (Neophron percnopterus), белоопашат мишелов (Buteo rufinus), бухал (Bubo bubo), синявица (Coracias garrulus)), белочела сврачка (Lanius nubicus). Защитената местност е част от Орнитологичноважно място (ОВМ) “Студен Кладенец”, имащо световно природозащитно значение.

Rock Thrush

 

Защитена местност “Гюмюрджински снежник”

 ЗМ Гюмюрджински снежник е с площ 1926,40 ха. Обявена със заповед № РД-153 от 21.02.2003г. на Министерството на околната среда и водите по предложение на Българо-швейцарската програма за опазване на биологичното разнообразие, Българското дружество за защита на птиците и Лесотехническия университет с цел опазване на вековни гори и находища на застрашени видове.

Прочети още

Bear

Защитена местност “Дяволски мост”

ЗМ Дяволски мост обхваща площ от 2 ха. Обявена е със заповед № РД-552 от 07.05.2003г. на Министерството на околната среда и водите. Намира се в землището на с. Дядовци, община Ардино. В защитената местност е находището на растението символ на Родопите, балканския ендемит и реликт - родопски силивряк (Haberlea rhodopensis). От птиците тук може да наблюдавате черния щъркел (Ciconia nigra), белоопашатия мишелов (Buteo rufinus), големия ястреб (Accipiter gentilis), водния кос(Cinclus cinclus), червенокръстата Cecropis daurica) и скалната лястовица (Ptyonoprogne rupestris). Река Арда се обитава от включената в Световния Червен списък видра (Lutra lutra).

haberlea rhodopensis

Защитена местност ”Аида”

ЗМ Аида е с площ 3,5 ха. Обявена е със заповед № РД-549/07.05.2003 на Министерството на околната среда и водите. Намира се в землището на с. Спахиево, община Минерални бани. Представлява естествена, вековна, семенна букова гора. Преди да бъде обявено за защитена местност ''Аида'' е било историческо място, тъй като там е бил организиран бивак на чета ''Ангел Войвода''.

oak

 

Защитена местност ”Находище на венерин косъм”
ЗМ Находище на венерин косъм е с площ 1.5 ха. Находището е обявено за защитена местност със заповед № 1114/03.12.1981г. на Министерството на околната среда и водите с цел опазване на популацията на папрат Венерин косъм (Adiantum capillus-veneris), рядък вид, включен в Червената книга на България.

Защитена местност ”Дефилето”
ЗМ Дефилето е с площ 37,20 ха и обхваща част от дефилето на р. Харманлийска, непосредствено до град Харманли.

 

Птиците в Източни Родопи

Източни Родопи са едно от най-богатите в орнитологично отношение места в...

Прочети още

Исторически забележителности

Дяволският мост (Шейтан Кюпрю) Местоположение: Намира се на около 5 км...

Прочети още