Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id= limit 1)

Земноводни

В българската част на Източни Родопи са установени 11 вида земноводни. Най-често те се срещат в дерета, близо до микроязовири, в или около широколистните гори, край до чешми и извори.

От опашатите земноводни най-разпространени са дъждовникът (Salamandra salamandra) и малкият гребенест тритон (Triturus vulgaris). Дъждовникът има характерно черно тяло с жълти петна и се среща предимно в широколистните гори. Тритоните на външен вид много приличат на гущери, но за разлика от тях се размножават и живеят във вода. Освен малкият гребенест тритон, който е широко разпространен в Европа, в Източните Родопи се среща и южният гребенест тритон (Triturus karelinii), характерен за Югоизточна Европа, Северозападна Турция и Кавказ.

В Източните Родопи освен широко разпространените в Европа Зелена крастава жаба (Bufo viridis),  Кафява крастава жаба (Bufo bufo) , Жълтокоремна бумка (Bombina variegata), Голяма водна жаба (Rana ridibunda) – най-голямата жаба в Европа, Горската жаба (Rana dalmatina) Жабата дървесница (Hyla arborea) се срещат и Сирийска чесновница (Pelobates syriacus), която е разпространена в Близкия  Изток и Балканите, и Гръцката жаба (Rana graeca), която се среща само в южните части на Балканския полуостров.

Ивайловград

“Най-хубавото място във всемира,най-хубавият кът на този святе точно между...

Прочети още

Възстановяване на благороден елен в Източните Родопи

“Новото тракийско злато“ и Националното ловно рибарско сдружение –...

Прочети още