Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id= limit 1)

Птиците в Източни Родопи

Източни Родопи са едно от най-богатите в орнитологично отношение места в Европа. Голямото разнообразие на местообитания, влиянието на Средиземно море и сравнително по-слабата човешка активност превръщат Източните Родопи в предпочитано място за много видове птици. Районът е с високо консервационно значение за опазването на голям брой редки и застрашени видове.

В Източните Родопи са установени 278 вида птици - близо 70 % от птиците в България. Характерно е голямото видово разнообразие на грабливи птици, сред тях са царски орел, голям креслив орел , белошипа ветрушка . Източни Родопи са дом на най-големите колонии белоглави лешояди и на египетски лешояди на Балканите, а в гръцката част на планината в резервата Дадя е единствената колония на черни лешояди в Югоизточна Европа. Тук са направени и единствените наблюдения на брадат лешояд през последните десетилетия.

В Източни Родопи се срещат и много южни видове като синият скален дрозд, испанско каменарче, малко черноглаво коприварче, черноглава овесарка.

Реките и язовирите на Източни Родопи привличат много водолюбиви птици. Уникална е смесената чаплова колония на река Арда в гр. Кърджали, гнездяща в границите на населено място. В нея могат да бъдат видени малка бяла чапла, нощна чапла, малък воден бик и малък корморан. В границите на колонията гнездят и други защитени водолюбиви видове.

Орнитологичното богатство на Източни Родопи превръщат това място в рай за любителите на птиците.

Виж тук нещо любопитно за градската лястовица в Източните Родопи

Фауната на Източни Родопи

Разнообразните естествени местообитания в Източните Родопи са дом за много...

Прочети още

Природни феномени

Вкаменената гора   Местоположение: Намира се в землището на село Равен...

Прочети още