Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id= limit 1)

Птиците в Източни Родопи

Източни Родопи са едно от най-богатите в орнитологично отношение места в Европа. Голямото разнообразие на местообитания, влиянието на Средиземно море и сравнително по-слабата човешка активност превръщат Източните Родопи в предпочитано място за много видове птици. Районът е с високо консервационно значение за опазването на голям брой редки и застрашени видове.

В Източните Родопи са установени 278 вида птици - близо 70 % от птиците в България. Характерно е голямото видово разнообразие на грабливи птици, сред тях са царски орел, голям креслив орел , белошипа ветрушка . Източни Родопи са дом на най-големите колонии белоглави лешояди и на египетски лешояди на Балканите, а в гръцката част на планината в резервата Дадя е единствената колония на черни лешояди в Югоизточна Европа. Тук са направени и единствените наблюдения на брадат лешояд през последните десетилетия.

В Източни Родопи се срещат и много южни видове като синият скален дрозд, испанско каменарче, малко черноглаво коприварче, черноглава овесарка.

Реките и язовирите на Източни Родопи привличат много водолюбиви птици. Уникална е смесената чаплова колония на река Арда в гр. Кърджали, гнездяща в границите на населено място. В нея могат да бъдат видени малка бяла чапла, нощна чапла, малък воден бик и малък корморан. В границите на колонията гнездят и други защитени водолюбиви видове.

Орнитологичното богатство на Източни Родопи превръщат това място в рай за любителите на птиците.

Виж тук нещо любопитно за градската лястовица в Източните Родопи

Възстановяване на тарпан

Таксономия През 1784 г. Питър Бодърт дава на тарпана латинското име Equus ferus,...

Прочети още

Възстановяване на елен лопатар

„Новото тракийско злато“, Националното ловно рибарско сдружение – Съюз...

Прочети още