Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id= limit 1)

Защитена зона Маджарово

BG0002014

Площ – 3550 ха

Маджарово обхваща част от дълбока, тясна долина на река Арда, заобиколена от планински склонове и на места високи до 150 м скални масиви. Мястото е разположено в Източните Родопи между село Бориславци и град Маджарово. Значителна част от територията е заета от скални комплекси, единични скали и каменисти сипеи. Разнообразният релеф и почвена покривка обуславят развитието на мозайка от дървесна, храстова и тревиста растителност. На места склоновете са покрити с широколистни смесени гори от цер /Quercus cerris/, благун /Quercus frainetto/ и космат дъб /Quercus pubescens/, със средиземноморски елементи като червена хвойна /Juniperus oxycedrus/, плюскач /Colutea arborescens/ и др. В една ограничена част преобладават храсталаци от драка /Paliurus spina-christi/, примесени със смин /Jasminum fruticans/, в съчетание с ксеротермни тревни формации със средиземноморски елементи (Бондев, 1991). Селскостопанските земи са разположени главно по високите части на долината и в самото долинно разширение. Коритото на реката е песъчливо-каменисто, като бреговете му са обрасли с върби /Salix spp./ и храсталаци.

На територията Маджарово са установени 174 вида птици, от които 40 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 78 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 6 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 20 вида и в SPEC3 - 52 вида. Мястото е от световно значение като представителен район за Средиземноморския биом. Тук се срещат 6 биомно ограничени вида, характерни за този биом от общо 9, установени за България - испанско каменарче /Oenanthe hispanica/, голям маслинов присмехулник /Hippolais olivetorum/, червеногушо коприварче /Sylvia cantillans/, малко черноглаво коприварче /Sylvia melanocephala/, скална зидарка /Sitta neumayer/ и черноглава овесарка /Emberiza melanocephala/. В района се срещат пет световно застрашени вида птици по време на зимуване, миграция или през гнездовия период. Една от двете колонии на белоглавия лешояд /Gyps fulvus/ в България се намира на скалните комплекси по бреговете на река Арда. Маджарово е едно от най-важните места в страната от значение за Европейския съюз за гнезденето на черния щъркел /Ciconia nigra/, белоглавия лешояд и черната каня /Milvus migrans/. Тук се поддържат и едни от най-значимите в България гнездови популации на пъстрия скален дрозд /Monticola saxatilis/, градинската овесарка /Emberiza hortulana/, големия маслинов присмехулник и черния щъркел, което определя европейското значение на мястото за тези видове. Районът на Маджарово е богат на застрашени и редки растителни и животински видовe, включени в Червената книга на България и защитени със закон.

Днес инвестиционни проекти, свързани с добив на злато, са сериозна заплаха за мястото. Това може  да предизвика по-нататъшно разрушаване и фрагментация на местообитанията, а така също и замърсяване на почвата и водите. Има планове за изграждане на малки ВЕЦ-ове по поречието на Арда. Потенциална заплаха както за местообитанията, така и за птиците в района, е изграждането на ветроенергийни паркове.

 
 
 
 
 
 
 
 

Фауната на Източни Родопи

Разнообразните естествени местообитания в Източните Родопи са дом за много...

Прочети още

Родопско късорого говедо

Родопско късорого говедо е най-малобройната порода говеда в България. То е...

Прочети още