Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id= limit 1)

Защитена местност Големият сипей

ЗМ Големият сипей е с площ 653,9 ха. Обявена със заповед № РД-471 от 11.08.2001г. на Министерството на околната среда и водите по предложение на Българското дружество за защита на птиците, с цел опазването на редки и защитени растения и животни, както и забележителен ландшафт.  Защитената местност “Големия сипей" попада в землищата на  с. Рабово и с. Бял кладенец,  община Стамболово. Намира се на северния бряг на язовир “Студен Кладенец”.  Обхваща скални комплекси, храсталаци и дъбови гори от изключително значение за опазване на орнитофауната. Тук гнездят 129 вида птици, от които 20 са включени в Червената Книга на България и 47 са с неблагоприятен природозащитен статус в Европа. Сред тях са белоглавият лешояд, египетският лешояд, бухалът, белоопашатият мишелов,черният щъркел, белочелата сврачка, скалната зидарка, орел змияр, черна каня. За белоглавия лешояд “Големият сипей” е едно от двете най-важни гнездовища у нас. Тук гнездят между 9 и 14 двойки, от общо около 30 за страната.

Защитената местност е част от Орнитологично важно място “Студен кладенец”, което има световно значение. В района са установени 7 от общо 9 срещащи се в страната биомно ограничени вида, характерни за средиземноморската зона – испанско каменарче, голям маслинов присмехулник, малко черноглаво коприварче, червеногушо коприварче,белочела сврачка, черноглава овесарка и скална зидарка.

Тук се намира единствената в България колония на сиви чапли, разположена  на скали.


Проект Слънчевата ферма

Проект "Слънчевата ферма - учене чрез преживяване" Център Ринкър към...

Прочети още

Исторически забележителности

Дяволският мост (Шейтан Кюпрю) Местоположение: Намира се на около 5 км...

Прочети още