Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id= limit 1)

Риби

Във водите на реките и язовирите в Източни Родопи се срещат 26 вида риби от 8 семейства като от тях 4 са балкански ендемични вида: Vimba melanops (маришки морунаш, караятак), Chondrostoma vardarense (скобар), Barbus cyclolepis (маришка мряна) и Sabanejewia balcanica (лингур, балкански щипок). Само в Източни Родопи във водите на Бяла река се среща родопския щипок (Cobitis rhodopensis). Интерсен факт е, че голяма част от рибите извършват размножителни миграции. Много от тях изминават значителни разстояния по теченията на реките, за да хвърлят хайвера си.

Във водите на язовирите и водоемите на  Източните Родопи се срещат Сом (Silurus glanis), Слънчева риба (Lepomis gibbosus), Бяла риба (Stizostedion lucioperca) и редица видове от сем. Шаранови, а в реките -  Кротушката (Gobio gobio), както и представителите на сем. Виюнови (Cobitidae) и сем. Попчета (Gobiidae).

Пътеводител на Източните Родопи

Посетете Източните Родопи и използвайте този сайт, за да изберете къде да...

Прочети още

Защитени зони по Натура 2000

Централно място в политиката на ЕС за опазване на природата и биологичното...

Прочети още