Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id= limit 1)

Защитена зона Язовир Ивайловград

BG0002071

Мястото се намира в Източните Родопи, Югоизточна България. Обхваща язовир на река Арда и околните планински склонове от селата Бориславци и Сеноклас на запад до държавната граница на изток, и от селата Малки воден и Дъбовец на север до Покрован, Хухла, Ивайловград и Славеево на юг. Язовир Ивайловград е разположен в тясната долина на река Арда. По-голямата част от територията е покрита от ксеротермни широколистни гори. Голяма площ е заета и от ксеротермни храсталачни, и ксеромезофитни тревни формации. На места има отделни скали и скални стени. Обработваемите земи са разположени около язовира и заравнените участъци по склоновете на планината. В заливната му площ и около нея има тинесто-песъчливи участъци и ливади. Половината от територията е заета от смесени гори от цер /Quercus cerris/ и благун /Q. frainetto/ със средиземноморски елементи.

В района на язовир Ивайловград са установени  163 вида птици. От срещащите се видове 73 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 5 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 20 вида и в SPEC3 - 48 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 56 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 51 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Районът е едно от най-важните места в България от значение за Европейския съюз за опазване на местообитанията на гнездящите тук морски орел /Haliaetus albicilla/, орел рибар /Pandion haliaetus/ и малък орел /Hieraaetus pennatus/. Тук има стабилни популации на черния щъркел /Ciconia nigra/ и осояда /Pernis apivorus/. Белочелата сврачка /Lanius nubicus/ и големият маслинов присмехулник /Hippolais olivetorum/ също гнездят в района. Язовирът е една от значимите влажни зони в Източните Родопи за зимуващите водолюбиви птици. Голямата бяла чапла /Egretta alba/ и малкия нирец /Mergus albellus/ редовно зимуват тук.

Потенциална заплаха както за местообитанията, така и за птиците в района, е изграждането на ветроенергийни паркове. През последното десетилетие започна по- интензивно развитие на туризма в района, което може да доведе до негативни последици, ако процесът не бъде регулиран по подходящ начин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Природни феномени

Вкаменената гора   Местоположение: Намира се в землището на село Равен...

Прочети още

Каракачанска овца

Каракачанската овца е най-близка до дивия предшественик на домашните овце –...

Прочети още