Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id= limit 1)

Защитена зона Язовир Ивайловград

BG0002071

Мястото се намира в Източните Родопи, Югоизточна България. Обхваща язовир на река Арда и околните планински склонове от селата Бориславци и Сеноклас на запад до държавната граница на изток, и от селата Малки воден и Дъбовец на север до Покрован, Хухла, Ивайловград и Славеево на юг. Язовир Ивайловград е разположен в тясната долина на река Арда. По-голямата част от територията е покрита от ксеротермни широколистни гори. Голяма площ е заета и от ксеротермни храсталачни, и ксеромезофитни тревни формации. На места има отделни скали и скални стени. Обработваемите земи са разположени около язовира и заравнените участъци по склоновете на планината. В заливната му площ и около нея има тинесто-песъчливи участъци и ливади. Половината от територията е заета от смесени гори от цер /Quercus cerris/ и благун /Q. frainetto/ със средиземноморски елементи.

В района на язовир Ивайловград са установени  163 вида птици. От срещащите се видове 73 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 5 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 20 вида и в SPEC3 - 48 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 56 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 51 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Районът е едно от най-важните места в България от значение за Европейския съюз за опазване на местообитанията на гнездящите тук морски орел /Haliaetus albicilla/, орел рибар /Pandion haliaetus/ и малък орел /Hieraaetus pennatus/. Тук има стабилни популации на черния щъркел /Ciconia nigra/ и осояда /Pernis apivorus/. Белочелата сврачка /Lanius nubicus/ и големият маслинов присмехулник /Hippolais olivetorum/ също гнездят в района. Язовирът е една от значимите влажни зони в Източните Родопи за зимуващите водолюбиви птици. Голямата бяла чапла /Egretta alba/ и малкия нирец /Mergus albellus/ редовно зимуват тук.

Потенциална заплаха както за местообитанията, така и за птиците в района, е изграждането на ветроенергийни паркове. През последното десетилетие започна по- интензивно развитие на туризма в района, което може да доведе до негативни последици, ако процесът не бъде регулиран по подходящ начин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Туристически забележителности

Тази част на сайта описва богатствата на Източните Родопи. Като говорим за...

Прочети още

Кулинарен пътеводител за Източните Родопи

Знаете ли какво е гюзлеми? Опитвали ли сте заешка баница  или пълнена тиква...

Прочети още