Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id= limit 1)

Защитена зона Студен кладенец

BG0002013

Площ – 15 995 ха

Язовир, създаден в скално дефиле на река Арда, с отвесни скали, стръмни брегове с оскъдна растителност и намиращите се в съседство планински ридове. Разположен е в Източните Родопи между град Кърджали и село Студен кладенец. Около две трети от планинските склонове около язовира са покрити с вторични широколистни смесени гори от келяв габър /Carpinus orientalis/ и мъждрян /Fraxinus ornus/, благун /Quercus frainetto/ или горун /Quercus dalechampii/ със средиземноморски елементи. По-рядко се срещат чисти горунови гори или примесени с обикновен габър /Carpinus betulus/. На места има гори и храсталаци от келяв габър и храсталаци от драка /Paliurus spina-christi/, примесени със смин /Jasminum fruticans/, червена хвойна /Juniperus oxycedrus/ в съчетание с ксеротермни тревни формации със средиземноморски елементи като памуклийка /Cistus incanus/ и др. Немалка част от територията на мястото е заета от скални комплекси, единични скали и каменисти сипеи. Навсякъде из района разпръснато са разположени открити пространства, заети от селскостопански земи и ливади, обрасли с ксеротермни тревни съобщества с преобладаване на белизма /Dichantium ischaemum/, луковична ливадина /Poa bulbosa/ и др.

На територията на Студен кладенец са установени 219 вида птици. От срещащите се видове 103 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 12 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 27 вида и в SPEC3 - 64 вида. Мястото е от световно значение като представителен район за Средиземноморския биом. Тук се срещат 7 биомно ограничени вида - испанско каменарче /Oenanthe hispanica/, голям маслинов присмехулник /Hippolais olivetorum/, червеногушо коприварче /Sylvia cantillans/, малко черноглаво коприварче /Sylvia melanocephala/, скалназидарка /Sitta neumayer/, белочела сврачка /Lanius nubicus/ и черноглава овесарка /Emberiza melanocephala/. Язовир Студен краденец е предложен за включване в Националната екологична мрежа за опазване на местообитанията на комплекс от 69 гнездящи вида птици, вписани в приложение І на Директива 79/409 на ЕС и 21 вида мигриращи и зимуващи водолюбиви птици. Това е последното известно гнездово находище на черния лешояд /Aegypius monachus/ в България. Няколко колонии на белоглавия лешояд /Gyps fulvus/ в България гнездят по скалистите брегове на язовира. Районът на язовир Студен Кладенец е едно от най-важните места в страната със значение за Европейския съюз за видовете, споменати по-горе, и за гнездящите тук черен щъркел /Ciconia nigra/, египетски лешояд /Neophron percnopterus/, совоок дъждосвирец /Burhinus oedicnemus/, бухал /Bubo bubo/, голям маслинов присмехулник и белочела сврачка. Мястото поддържа и значима на европейско равнище гнездова популация на синия скален дрозд /Monticola solitarius/,

Потенциална заплаха както за местообитанията, така и за птиците в района, е изграждането на ветроенергийни паркове.

 
 
 
 
 
 

Българско сиво говедо

Българско сиво говедо е стара местна притивна порода. Според краниологични...

Прочети още

Какво е Новото тракийско злато

"Новото тракийско злато” (НТЗ) в периода 2009-2014г е българо-холандски проект...

Прочети още