Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id= limit 1)

Защитена местност “Рибино

ЗМ „Рибино“ е с площ 66,30 ха. Обявена е със заповед № 583 от 02.11.2000г. на МОСВ по предложение на Българското дружество за защита на птиците с цел опазване на защитени и редки растения и животни. Защитена местност “Рибино “ се намира в землището на едноименното село от община Крумовград.

В “Рибино” се намират едни от най-големите източнородопски пещери. Тук се срещат 10 вида прилепи, 7 от които са включени в Световния Червен списък. Това са: малкият (Rhinolophus hipposideros) и южният подковонос (Rhinolophus euryale), подковоносът на Мехели (Rhinolophus mehelyi), средиземноморският подковонос (Rhinolophus blasii) (над 1000 индивида), големият нощник (Myotis myotis) (3000-3500индивида), трицветният нощник (Myotis emarginatus) и пещерният дългокрил (Miniopterus schreibersii) (1000-1500 индивида). Тук са открити три нови за науката вида безгръбначни животни. В пещерата “Самара” се срещат един вид мокрица (Trichoniscus rhodopense)-български ендемит и вид охлюв (Balcanodiscus frivaldkyanus), който може да бъде видян само на Балканите.


Защитени зони по Натура 2000

Централно място в политиката на ЕС за опазване на природата и биологичното...

Прочети още

Екопътеки

Екопътека от Болярци до ПерпериконОбцина Кърджали, Източни РодопиПреди...

Прочети още