Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id= limit 1)

Защитена местност “Хамбар дере”

ЗМ Хамбар дере е с площ 101,10 ха. Обявена е със заповед № РД-427 от 29.10.1999г. на МОСВ по предложение на Българското дружество за защита на птиците с цел  опазване на крайречни горски формации, ксерофитни дъбови гори, както и редки и застрашени видове животни и растения.

Защитената местност “Хамбар дере” попада в община Ивайловград и обхваща части от землищата на селата Казак и Бял градец. По бреговете на река Хамбар дере са запазени естествени  крайречни съобщества от  върби (Salix alba, Salix purpurea) и  eлша (Alnus glutinosa), в състава на които влизат и няколко вида увивни растения –лиани. По  склонове се срещат стари дъбови гори, в които са оцелели дървета на възраст 100-200 години. В реката се срещат 10 вида риби, четири от които са балкански ендемити.  Защитената местност се обитава от 9 вида земноводни, 11 вида влечуги, 43 вида птици и пет вида прилепи. От видовете, включени в Световния Червен списък, тук се срещат двата вида сухоземни костенурки (Testido graeca и Testudo hermanni), видрата (Lutra lutra), и прилепите малък подковонос (Rhinolophus hipposideros) и южен подковонос (Rhinolophus euryale ). От птиците могат да се видят малък орел, голям ястреб, зелен кълвач, червеногърба сврачка.


 
 
 
 

 

Туристически забележителности

Тази част на сайта описва богатствата на Източните Родопи. Като говорим за...

Прочети още

Какво е Новото тракийско злато

"Новото тракийско злато” (НТЗ) в периода 2009-2014г е българо-холандски проект...

Прочети още