Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id= limit 1)

Защитена местност Дупката

ЗМ Дупката е с площ 6,5 ха. Обявена е със заповед № РД-328 от 08.05.1992г. на МОСВ. ЗМ Дупката се намира непосредствено над гр. Ивайловград и включва природна забележителност пропастна пещера. На неголяма територия се среща мозайка от сухолюбива растителност на варовит терен - издънкова смесена широколистна гора на келяв габър (Carpinus orienalis), мъждрян (Fraxinus ornus), космат дъб (Quercus pubescens), храсталаци на същите видове и червена хвойна (Juniperus oxycedrus), драка (Paliurus spina-christii), кукуч (Pistacia terebinthus), жасмин (Jasminum fruticans), малки полянки със садина (Chrysopogon gryllus), валезийска власатка (Festuca valesiaca), влакновидно коило (Stipa capillata), красиво коило (Stipa pulcherrima), безлизма (Dichantium ischaemum) и богато разноветрие, включващо средиземноморски видове, ароматни треви и полухрасти. Част от територията е залесена с черен бор (Pinus nigra). Флората е богата и включва над 350 вида. Видовете от Червената книга на България са над 10: тракийско диво жито (Aegilops spaltoides), едноцветната конска подкова (Hippocrepis unisiliquosa), жълта урока (Bupleurum flavum), балдензова урока (B. baldense), южното чапличе(Scandix australis), нежния микропирум (Micropirum tenelum),бодливия паленис (Pallenis spinosa), жлезистия гръмотрън (Ononis adenotricha) и орхидеите недоразвит лимодорум (Limodorum abortivum), пеперудоцветен салеп (Orchis papilionacea). Тук се срещат още 13 вида орхидеи, сред които защитени са двурогата и паяковидна пчелици (Ophrys cornuta, Ophrys mammosa), пърчовката (Himantoglossum carpinum) и пирамидалния анакамптис (Anacamptis pyramidalis).

Голям е броят на балканските ендемити: дегеновата експарзета (Onobrychis degenii), атинската мащерка (Thymus atticus), критския ранилист (Stachys cretica ssp. bulgarica), белоезичестия ранилист (Stachys leucoglossa), тракийския лен (Linum thracicum), струмския жълт равнец (Achillea clypeolata) и др.

Характерни представители на херпетофауната са: големият гребенест тритон (Triturus cristatus), кримският гущер(Podarcis taurica), зеленият гущер(Lacerta viridis), пъстрият смок(Elaphe quatuorlineata sauromates),големият стрелец (Coluber caspius). От птиците се срещат голямото белогушо коприварче (Sylvia communis), авлигата (Oriolus oriolus), малкият маслинов присмехулник (Hippolais pallida) и др. В пещерата "Дупката" която попада в защитената местност са установени 4 вида прилепи-голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), малък подковонос (Rh. euryale), пещерен дългокрил (Miniopterus schreibersii). В миналото вероятно те са формирали голяма колония, но сега поради честото безпокойство пещерата се обитава само от единични екземпляри.„Снимай! Не убивай!“ - wildlife пленер

Заедно с партньорите ни от Фотосинтезис Ви каним заедно да уловим красотата...

Прочети още

Природни феномени

Вкаменената гора   Местоположение: Намира се в землището на село Равен...

Прочети още