Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id= limit 1)

Защитена местност Меандрите на Бяла река

ЗМ "Меандрите на Бяла река" е с площ 1531, 98 ха. Обявена със заповед № РД-474 от 11.07.2001 г. на МОСВ по предложение на Българското дружество за защита на птиците с цел опазване на редки и застрашени видове животни и растения, както и характерен ландшафт. Намира се в землищата на с. Железари и  с. Меден Бук, община Ивайловград. Обхваща част от долината на Бяла река, отличаваща се с изключителна красота и биологично разнообразие. По бреговете на реката са запазени едни от малкото в България  гори от включения в Червената книга източен чинар(Platanus orientalis). Меандрите на Бяла река са едно от най-богатите в херпетологично отношение места в страната. Тук се срещат 7 вида земноводни и 19 вида влечуги. Сред тях са застрашените  змиеок гущер (Ophisops elegans), змиегущер (Ophisaurus apodus), змия-червейница (Typhlops vermicularis), каспийска блатна костенурка (Mauremys caspica), шипобедрата (Testudo graeca ) и шипоопашата костенурка (Testudo hermanni). 

В защитената местност гнездят 94 вида птици. Тук може да се наблюдават включените в Червената книга египетски лешояд (Gyps fulvus), черна каня (Milvus migrans), скален орел (Aquila chrisaetos), късопръст ястреб (Accipiter brevipes), черен щъркел (Ciconia nigra). Районът е постоянно място за хранене и почивка на включения в Световния Червен списък черен лешояд (Aegypius monachus).

 
 
 
 
 
 

Българско сиво говедо

Българско сиво говедо е стара местна притивна порода. Според краниологични...

Прочети още

Приключения в Родопите

От 2014 г следете актуални програми и приключения в Родопите на...

Прочети още