Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id= limit 1)

Защитена местност “Гюргена”

ЗМ Гюргена е с площ 72,40 ха и е обявена със заповед № 649 от 23.11.2000 г. на Министерството на околната среда и водите по предложение на Българското дружество за защита на птиците и Групата за изследване и защита на прилепите. Намира се в землището на с. Габерово, община Маджарово. Включва вулканични скални комплекси с пещери и тракийски ниши, дъбови гори, редки и защитени видове земноводни влечуги, птици и бозайници. Тук може да се наблюдават испанско каменарче, червеногърба сврачка, черноглава овесарка и включените в Червената книга черен щъркел и египетски лешояд. В района се срещат  световно застрашените шипобедрена и шипоопашата костенурки.

Защитената местност е от голямо значение за опазване на прилепите. Пещерите са убежише на три световно застрашени вида -  голям подковонос, южен подковонос и трицветен нощник. Колонията на трицветния нощник достига около 7000 индивида  и е най -  голямата в България. От защитените растения се срещат пеперудовидния салеп и родопската горска майка.


 
 
 

Птиците в Източни Родопи

Източни Родопи са едно от най-богатите в орнитологично отношение места в...

Прочети още

Кулинарен пътеводител за Източните Родопи

Знаете ли какво е гюзлеми? Опитвали ли сте заешка баница  или пълнена тиква...

Прочети още