Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id= limit 1)

Защитена местност “Черната скала”

ЗМ Черната скала е с площ 893,70 ха.  Обявена със заповед РД-473 от 11.07.2001 г. на МОСВ по предложение на Българско дружество за защита на птиците с цел опазване на защитени и застрашени растения и животни и уникални скални образования. Намира се в община Маджарово – в землищата на  с. Тополово, с. Румелия, с. Горен Главанак и с. Горно поле. Включва скални комплекси, смесени дъбови гори, храсталаци и пасища. Тук се срещат голям брой видове, включени в националната Червена Книга, както и такива. уязвими на европейско и световно ниво. Сред растенията са нежният лопен (Verbascum humile,) Celsia roripifolia, тракийският магарешки бодил (Cardius thracicus), от земноводните жабата дървесница (Hylla arborea), от влечугите - сухоземните костенурки (Testudo graeca, Testudo hermanni) и змиегущера (Ophisaurus apodus), от птиците египетският лешояд (Neophron percnopterus), белоопашатият мишелов (Buteo rufinus), испанското каменарче (Oenanthe hispanica), големия маслинов пресмехулник (Hippolais olivetorum), синия скален дрозд (Monticola solitarius. Защитената местност е убежище на включените в Световния Червен списък видра, шипобедрена и шипоопашата костенурки.
 
 
 

Резервати

Резерват Вълчи дол Резерватът Вълчи дол е единственият строг резерват в...

Прочети още

Трансродопи - маршрут за пешеходен и велотуризъм

Маршрутът тръгва от Триград през Кърджали стига до Ивайловград. Връща се обратно...

Прочети още