Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id=5 limit 1)

Фауната на Източни Родопи

Разнообразните естествени местообитания в Източните Родопи са дом за много животински видове. Установени са 4329 вида, характерни както за континентална Европа, така и за Средиземноморието и Анатолия, които принадлежат към 410 семейства. Сред тях има много редки, ендимични и реликтни видове.

Земноводни

В българската част на Източни Родопи са установени 11 вида земноводни. Най-често те се срещат в дерета, близо до микроязовири, в или около широколистните гори, край до чешми и извори.

   Прочети още 

Влечуги

Разнообразният релеф, благоприятните климатични условия и ниският екологичен отпечатък предопределят богатото видово разнообразие на влечуги в Източните Родопи. 

    Прочети още

Риби

Във водите на реките и язовирите в Източни Родопи се срещат 26 вида риби от 8 семейства като от тях 4 са балкански ендемични вида: Vimba melanops (маришки морунаш, караятак), Chondrostoma vardarense (скобар), Barbus cyclolepis (маришка мряна) и Sabanejewia balcanica (лингур, балкански щипок).

    Прочети още

Птици

В Източните Родопи са установени 278 вида птици - близо 70 % от птиците в България. Характерно е голямото видово разнообразие на грабливи птици, сред тях са царски орел, голям креслив орел , белошипа ветрушка . Източни Родопи са дом на най-големите колонии белоглави лешояди  и на египетски лешояди на Балканите, а в гръцката част на планината в резервата Дадя е единствената колония на черни лешояди в Югоизточна Европа.

    Прочети още


Възстановяване на тарпан

Таксономия През 1784 г. Питър Бодърт дава на тарпана латинското име Equus ferus,...

Прочети още

Веломаршрут Рудопия

Разработен и маркиран на сдружение "Байкария". 440 км дължина, смесено каране...

Прочети още