Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id=5 limit 1)

Защитени зони по Натура 2000

Централно място в политиката на ЕС за опазване на природата и биологичното разнообразие заема Натура 2000. Тя представлява мрежа от защитени зони в Европа, създадени в съответствие с Директивата за природните местообитания от 1992 г. Целта на мрежата е да гарантира запазването на най-ценните и заплашени от изчезване видове и местата, които те обитават.

Натура 2000 не е система от строги природни резервати, където всички човешки дейности са забранени. Основното ударение в нея е на устойчивото управление на земите.

В Източните Родопи има 9 защитени зони по Натура 2000 с обща площ от 233 347 ха. Това означава, че повече от 56% от българската част на Източните Родопи е под европейска защита.

Защитени зони по Директивата за птиците

Следните защитени зони са под европейска защита съгласно Директивата за дивите птици. Повече информация за всяка защитена зона може да бъде намерена на линковете към имената им. Тази информация е от книгата за „Орнитологично важните места в България и Натура 2000” на БДЗП


Защитена зона Крумовица BG0002012

Площ – 11183 ха

Защитената зона обхваща долини в средното течение на река Крумовица и на вливащата се в нея река Дюшун дере с прилежащите към тях възвишения и склонове на Източните Родопи. Мястото обхваща участъците на река Крумовица в района между село Горна Кула и устието на р. Дюшун дере, откъдето на югоизток достига до землището на село Чал. Долината на река Крумовица в района е широка от 300 до 1000 м, като на места значителна част от нея е заета от самото пясъчно корито на реката. .

Прочети повече

 

Защитена зона Студен кладенец BG0002013

Площ – 15 995 ха

Язовир, създаден в скално дефиле на река Арда, с отвесни скали, стръмни брегове с оскъдна растителност и намиращите се в съседство планински ридове. Разположен е в Източните Родопи между град Кърджали и село Студен кладенец. Около две трети от планинските склонове около язовира са покрити с вторични широколистни смесени гори от келяв габър /Carpinus orientalis/ и мъждрян /Fraxinus ornus/, благун /Quercus frainetto/ или горун /Quercus dalechampii/ със средиземноморски елементи. По-рядко се срещат чисти горунови гори или примесени с обикновен габър /Carpinus betulus/.

Прочети повече

 

Защитена зона Маджарово BG0002014

Площ – 3550 ха

Маджарово обхваща част от дълбока, тясна долина на река Арда, заобиколена от планински склонове и на места високи до 150 м скални масиви. Мястото е разположено в Източните Родопи между село Бориславци и град Маджарово. Значителна част от територията е заета от скални комплекси, единични скали и каменисти сипеи. Разнообразният релеф и почвена покривка обуславят развитието на мозайка от дървесна, храстова и тревиста растителност.

Прочети повече

 

Защитена зона Бяла река BG0002019

Мястото обхваща водосбора на Бяла река в най-югоизточната част на Източните Родопи, непосредствено до държавната граница с Гърция. То включва долината на Бяла река и заобикалящите я планински хълмове от село Черничево на запад до мястото, където реката пресича държавната граница на изток. Растителността в района е твърде разнообразна и подложена на силно средиземноморско влияние. Поради слабата населеност и граничния режим тук са се запазили гори от мизийски бук /Fagus sylvatica L. subsp. moesiaca/ и горун /Quercus dalechampii/.

Прочети повече

 

Защитена зона Мост Арда BG0002071

Намира се в Югоизточна България в Източните Родопи. Обхваща поречието на река Арда от село Рабово до град Маджарово и северните части на Иранов рид. На север граничи със селата Маджари, Войводенец, Долно поле, Румелия и Горно поле. На запад с Пчелари, Голобрадово, Рабово, Поточница и Стари чал. Южната граница преминава през Красино, Сбор и Бубино, а източната е между Бубино, Черничино и град Маджарово. Мястото е част от долината на река Арда между язовирите Студен кладенец и Ивайловград, заобиколена от гористи планински склонове и скални масиви. Най-голяма площ от територията на мястото заемат широколистните ксеротермни гори и земеделските земи.

Прочети повече

 

Защитена зона Язовир Ивайловград BG0002071

Мястото се намира в Източните Родопи, Югоизточна България. Обхваща язовир на река Арда и околните планински склонове от селата Бориславци и Сеноклас на запад до държавната граница на изток, и от селата Малки воден и Дъбовец на север до Покрован, Хухла, Ивайловград и Славеево на юг. Язовир Ивайловград е разположен в тясната долина на река Арда. По-голямата част от територията е покрита от ксеротермни широколистни гори. Голяма площ е заета и от ксеротермни храсталачни, и ксеромезофитни тревни формации. На места има отделни скали и скални стени.

Прочети повече

 

Защитена зона Харманлийска река BG0002092

Харманлийска река се намира в югоизточната част на Горнотракийската низина. Обхваща хълмист район около долината на Харманлийска река, западно от град Харманли. На север граничи с главен път Е80 , на запад със селата Брягово и Родопи. Южната граница преминава над село Остър камък, а на изток е град Харманли. В тази си част реката формира дълбоко дефиле с вертикални скални стени, заобиколено от пасища, широколистни гори и храсталаци.

Прочети повече


 
 
 
 
 
 
 
 

Приключения в Родопите

От 2014 г следете актуални програми и приключения в Родопите на...

Прочети още

Винопроизводители, винарни и дегустации

Винарна Тракия в село Поповец Дядо Димовото домашно вино е на пазара от 2012г....

Прочети още