Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Нов вид чапла в чапловата колония в Кърджали

Нов вид чапла е загнездил в уникалната чаплова колония на р. Арда в Кърджали. Български експерти от проекта „Новото тракийско злато“ (НТЗ) и холандски експерти от фондация Кросбил Гайдс наблюдаваха гривести чапли, които досега са били регистрирани само като мигриращ вид в Източни Родопи.

Гривестата чапла (Ardeola ralloides) е включена като застрашен вид  в Червената книга на България. Гнезди само в смесени колонии от чапли и малки корморани, като разполага гнездата си в тръстиката и по върби и тополи. В кърджалийската колония вероятно гнездят между една и три двойки. Техните гнезда са разположени в тръстиката, което затруднява уточняването на броя им. Точният им брой ще стане ясен, когато малките излетят от гнездата си.

До сега в чапловата колония гнездяха Малка бяла чапла, Малък воден бик, Нощна чапла и Малък корморан. Тази година двойките на световно застрашения малък корморан (Phalacrocorax pygmeus) са се увеличили от 7 на 32. Малките бели чапли (Egretta garzetta) и нощните чапли (Nycticorax nycticorax) също са увеличили числеността си.

Смесената чаплова колония в гр.Кърджали е единствената в България, гнездяща в границите на населено място. Като остров на биоразнообразието в центъра на града, тя е изключително привлекателна за екотуристи и природолюбители.

За опазване на чапловата колония работи проект „За да останат чаплите в Кърджали – от мен зависи”, изпълняван от Народно читалище ”Обединение 1913” - гр. Кърджали в партньорство с община Кърджали, Сдружение «Проект Родопи», местната кабелна телевизия «КейбълТел», Държавното горско стопанство, СОУ «Отец Паисий».

Виж тук за птиците в Източните Родопи

Снимки: Ралица Райкова

Маджарово

Маджарово е малък град, разположен в североизточната част на Източните...

Прочети още

Птиците в Източни Родопи

Източни Родопи са едно от най-богатите в орнитологично отношение места в...

Прочети още