Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Информация за Източните Родопи в Червената книга на България

Можете да потърсите информация онлайн за редките растения и животни в Източните Родопи, упоменати в Червената книга на България. За първи път книгата е безплатна и достъпна за всеки в интернет.

На интернет адрес E-ecodb.bas.bg/ rdb/bg изданието може да се ползва свободно от всички на два езика - български и английски. 

В него може да се намери информация за  изчезналите, изчезващите и застрашените от изчезване местообитания, гъби, растителни и животински видове.

Проектът се финансира от Министерство на околната среда и водите. В първия том потребителите могат да се запознаят с растенията и гъбите, във втория - с животните, а в третия - с природните местообитания.

Червената книга на България е една от първите в света, посветена на застрашените растения и животни. Тиражите й през 1984 и 1985 година бързо бяха изчерпани, а данните за растенията и животните в България трябваше да бъдат актуализирани. Екип от учени и изследователи работиха почти 30 години по новата Червена книга, която е разделена на три части: растения и гъби, животни и местообитания.

Ето част от източно-родопските акценти, за които можете да потърсите информация  в най-новото издание на Червената книга на България: три вида лешояди, няколко вида орхидеи и юрушкият лопен.

В Източните Родопи са съсредоточени над 80% от гнездата на египетския лешояд в България. Видът гнезди по скали и се храни основно с мърша. В последните години числеността му в целия свят рязко намалява. Източните Родопи са едно от малкото места на Земята, където той може да бъде наблюдаван. Причините за намаляването му са използването на отрови в селското стопанство стопанство, незаконно тровене за хищници, дератизации на сметища, токови удари на необезопасени за птици електрически стълбове.

Източните Родопи са единственото место в България, където може редовно да бъде наблюдаван черният лешояд. В миналото видът е бил широко разпространен в южна Европа и в България. Днес единствената колония на Балканския полуостров се намира в резервата Дадя в гръцките Източни Родопи. Гнездещите там птици редовно търсят храна до линията на река Арда в България. Черният лешояд гнезди на вековни дървета. През 1993 една двойка гнезди край Студен кладенец. Видът е застрашен вследствие изсичане на вековните гори и незаконната употреба на отровни примамки срещу хищниците.

В миналото белоглавият лешояд също е обитавал цяла България. Днес единственото му гнездово находище е долината на река Арда между Кърджали и Маджарово. Благодарение на предприетите мерки за опазване видът се е възстановил от 1 двойка през 1978 г. до над 50 гнездещи двойки през последните години. Гнездовите му колонии се опазват в няколко защитени територии. А няколкото места за подхранване събират понякога над 100 лешояда и почти същия брой на наблюдаващи ги туристи.

Дремниковият главопрашник е рядък вид орхидея, която в България се среща само в района на община Ивайловград. Част от популацията й се опазва в защитена местност Ликаня. Видът е с южно разпространение и България е северна граница на разпространението му в Европа.

Провансалският салеп е европейски застрашена орхидея. В момента единствените й известни находища в България се намират на територията на община Кирково. Причините за значителното намаляване на вида са неизвестни.

Юрушкият лопен е локален ендемит, който се среща само в района на рида Мъгленик до границата с Гърция. Видът е слабопроучен и застрашен от изчезване.

 

 

Екопътеки

Екопътека от Болярци до ПерпериконОбцина Кърджали, Източни РодопиПреди...

Прочети още

Възстановяване на елен лопатар

„Новото тракийско злато“, Националното ловно рибарско сдружение – Съюз...

Прочети още