Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

ЕК предлага стратегия за устойчива биоикономика в Европа

Стратегия за насочване на европейската икономика към по-интензивно и по-устойчиво използване на възобновяеми ресурси прие днес Европейската комисия. Като се има предвид, че до 2050 г. населението на планетата ще се увеличи до 9 милиарда души и че природните ресурси са ограничени, Европа се нуждае от възобновяеми биологични ресурси за продоволствена сигурност, здравословна храна и фуражи, както и от материали, енергия и други продукти.

Стратегията на Комисията, озаглавена "Иновации за устойчив растеж: биоикономика за Европа", и планът за действие към нея очертават последователен, междусекторен и интердисциплинарен подход към този проблем.

Целта е да се изгради по-новаторска икономика с ниски емисии, която съчетава стремежа към продоволствена сигурност, устойчиво селско стопанство и рибарство с използването на възобновяеми биологични ресурси за целите на промишлеността, като се гарантират биологичното разнообразие и опазването на околната среда. По тази причина планът е насочен към три основни въпроса: разработване на нови технологии и процеси за биоикономиката, развиване на пазари и конкурентоспособност в този сектор  и насърчаване на по-тясно сътрудничество между създателите на политиките и заинтересованите страни.

"Европа трябва да се премине към постпетролна икономика. По-интензивното използване на възобновяеми ресурси вече не е избор, а необходимост. Трябва да стимулираме прехода от общество, основано на изкопаеми горива, към биообщество, като двигател на този преход бъдат научноизследователската дейност и иновациите. От това ще спечелят нашата околна среда, продоволствената и енергийната ни сигурност, както и конкурентоспособността на Европа в бъдеще", призова еврокомисарят, отговарящ за изследователската дейност, иновациите и науката, Мойра Гейгън-Куин.

Понятието "биоикономика" означава икономика, използваща земни и морски биологични ресурси и отпадъци като суровини за производството на храни, фураж, промишлени стоки и енергия, както и употребата на биологични процеси за изграждане на устойчива промишленост. Биологичните отпадъци имат значителен потенциал като заместители на химичните торове и за преобразуване в биоенергия и с тяхна помощ могат да се постигнат 2 % от целта на ЕС за възобновяема енергия.

Биоикономиката на ЕС вече има оборот от почти 2 трилиона евро и осигурява работа на над 22 милиона души, което представлява 9 % от общата заетост в ЕС. Тя включва селско и горско стопанство, рибарство, производство на храни, пулп и хартия, както и някои аспекти на химическата, биотехнологичната и енергийната промишленост. Смята се, че всяко евро, инвестирано във финансираните от ЕС научноизследователски дейности и иновации в биоикономиката, ще генерира 10 евро добавена стойност в секторите на биоикономиката до 2025 г.

Стратегията се основава на три главни стълба:

                1) Инвестиции в научноизследователска дейност, иновации и умения в секторите на        биоикономиката. Те включват финансиране от ЕС, национално финансиране, частни      инвестиции и увеличаване на взаимодействието с други инициативи на политиката.

2)      Разработване на пазари и развиване на конкурентоспособността в секторите на биоикономиката чрез устойчиво интензифициране на първичното производство, превръщане на отпадъчния поток в продукти с добавена стойност, както и чрез механизми за обмен на знания за подобряване на производството и ефективността на ресурсите. Депонирането на хранителни отпадъци например струва на европейския данъкоплатец между 55 и 90 евро/тон и се отделят 170 милиона тона въглероден диоксид. Тези отпадъци могат да се превърнат в биоенергия или други продукти на биологична основа, като спомогнат за създаването на работни места и растеж.

3)      Засилена координация на политиките и участие на заинтересованите страни чрез създаване на работна група по биоикономика, Център за наблюдение по въпросите на биоикономиката и редовни конференции на заинтересованите страни.

 

Прочети още тук

Защитени местности

Защитена местност “Патронка”    Патронка се намира на южния...

Прочети още

Екопътеки

Екопътека от Болярци до ПерпериконОбцина Кърджали, Източни РодопиПреди...

Прочети още