Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

ЕК предлага стратегия за устойчива биоикономика в Европа

Стратегия за насочване на европейската икономика към по-интензивно и по-устойчиво използване на възобновяеми ресурси прие днес Европейската комисия. Като се има предвид, че до 2050 г. населението на планетата ще се увеличи до 9 милиарда души и че природните ресурси са ограничени, Европа се нуждае от възобновяеми биологични ресурси за продоволствена сигурност, здравословна храна и фуражи, както и от материали, енергия и други продукти.

Стратегията на Комисията, озаглавена "Иновации за устойчив растеж: биоикономика за Европа", и планът за действие към нея очертават последователен, междусекторен и интердисциплинарен подход към този проблем.

Целта е да се изгради по-новаторска икономика с ниски емисии, която съчетава стремежа към продоволствена сигурност, устойчиво селско стопанство и рибарство с използването на възобновяеми биологични ресурси за целите на промишлеността, като се гарантират биологичното разнообразие и опазването на околната среда. По тази причина планът е насочен към три основни въпроса: разработване на нови технологии и процеси за биоикономиката, развиване на пазари и конкурентоспособност в този сектор  и насърчаване на по-тясно сътрудничество между създателите на политиките и заинтересованите страни.

"Европа трябва да се премине към постпетролна икономика. По-интензивното използване на възобновяеми ресурси вече не е избор, а необходимост. Трябва да стимулираме прехода от общество, основано на изкопаеми горива, към биообщество, като двигател на този преход бъдат научноизследователската дейност и иновациите. От това ще спечелят нашата околна среда, продоволствената и енергийната ни сигурност, както и конкурентоспособността на Европа в бъдеще", призова еврокомисарят, отговарящ за изследователската дейност, иновациите и науката, Мойра Гейгън-Куин.

Понятието "биоикономика" означава икономика, използваща земни и морски биологични ресурси и отпадъци като суровини за производството на храни, фураж, промишлени стоки и енергия, както и употребата на биологични процеси за изграждане на устойчива промишленост. Биологичните отпадъци имат значителен потенциал като заместители на химичните торове и за преобразуване в биоенергия и с тяхна помощ могат да се постигнат 2 % от целта на ЕС за възобновяема енергия.

Биоикономиката на ЕС вече има оборот от почти 2 трилиона евро и осигурява работа на над 22 милиона души, което представлява 9 % от общата заетост в ЕС. Тя включва селско и горско стопанство, рибарство, производство на храни, пулп и хартия, както и някои аспекти на химическата, биотехнологичната и енергийната промишленост. Смята се, че всяко евро, инвестирано във финансираните от ЕС научноизследователски дейности и иновации в биоикономиката, ще генерира 10 евро добавена стойност в секторите на биоикономиката до 2025 г.

Стратегията се основава на три главни стълба:

                1) Инвестиции в научноизследователска дейност, иновации и умения в секторите на        биоикономиката. Те включват финансиране от ЕС, национално финансиране, частни      инвестиции и увеличаване на взаимодействието с други инициативи на политиката.

2)      Разработване на пазари и развиване на конкурентоспособността в секторите на биоикономиката чрез устойчиво интензифициране на първичното производство, превръщане на отпадъчния поток в продукти с добавена стойност, както и чрез механизми за обмен на знания за подобряване на производството и ефективността на ресурсите. Депонирането на хранителни отпадъци например струва на европейския данъкоплатец между 55 и 90 евро/тон и се отделят 170 милиона тона въглероден диоксид. Тези отпадъци могат да се превърнат в биоенергия или други продукти на биологична основа, като спомогнат за създаването на работни места и растеж.

3)      Засилена координация на политиките и участие на заинтересованите страни чрез създаване на работна група по биоикономика, Център за наблюдение по въпросите на биоикономиката и редовни конференции на заинтересованите страни.

 

Прочети още тук

Първата биотаханджийница в България

Първата биотаханджийница в България - Биотера – Ивайловград ООД, бе открита на...

Прочети още

Възстановяване на благороден елен в Източните Родопи

“Новото тракийско злато“ и Националното ловно рибарско сдружение –...

Прочети още