Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Резултати

Защитени местности

Защитена местност “Патронка”    Патронка се намира на южния бряг на река Арда, източно от гр. Маджарово.  Това е една от най-живописните и...

Защитена местност Меандрите на Бяла река

ЗМ "Меандрите на Бяла река" е с площ 1531, 98 ха. Обявена със заповед № РД-474 от 11.07.2001 г. на МОСВ по предложение на Българското дружество за защита на птиците с цел...

Защитени зони по Натура 2000

Централно място в политиката на ЕС за опазване на природата и биологичното разнообразие заема Натура 2000. Тя представлява мрежа от защитени зони в Европа,...

Защитена зона Бяла река

BG0002019 Мястото обхваща водосбора на Бяла река в най-югоизточната част на Източните Родопи, непосредствено до държавната граница с Гърция. То включва...

Влечуги

Разнообразният релеф, благоприятните климатични условия и ниският екологичен отпечатък предопределят богатото видово разнообразие на влечуги в Източните...

Риби

Във водите на реките и язовирите в Източни Родопи се срещат 26 вида риби от 8 семейства като от тях 4 са балкански ендемични вида: Vimba melanops (маришки морунаш, караятак),...

Трансродопски велотурове

Откакто създадохме Трансродопския маршрут за пешеходен и велотуризъм в периода 2011-2013 г, ежегодно провеждаме велопоходи по различни маршрути. Може да ги...