Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id= limit 1)

Резерват Вълчи дол

Резерватът Вълчи дол е единственият строг резерват в Източните Родопи. Намира се на територията на община Крумовград, в землището на с. Бойник и заема площ от 774,70 ха. Осигурява опазването на една от най-дивите и запазени части на Източните Родопи. Включва разнообразни местообитания–скали, пасища, храсталаци и широколистни гори.

Във Вълчи дол се срещат 14 вида растения и 16 вида животни, включени в Червената книга на България. Резерватът се обитава от включените в Световния червен списък видра (Lutra lutra), черен лешояд (Aegypius monachus), царски орел (Aquila heliaca)  и сухоземни костенурки.

Резерватът Вълчи дол се отличава с изключително разнообразие на грабливи птици. Тук са установени общо 23 вида, от които 21 са включени в Червената книга на България. Могат да бъдат наблюдавани белоглав лешояд (Gyps fulvus), сокол скитник (Falco peregrinus), черен щъркел(Ciconia nigra), бухaл (Bubo bubo), скална зидарка (Sitta neumayer), синият скален дрозд (Monticola solitarius) и зеленогушата овесарка (Emberiza cirlus).

Районът на резервата е много важно място за търсене на храна и почивка на световно застрашените от изчезване черен лешояд и царски орел. Черният лешояд (Aegypius monachus) е включен в Световния Червен списък на IUCN (известен и като Световната  Червена книга) и националната Червената книга. В България се среща единствено в Източните Родопи. Резерватът е важно място за хранене и почивка  на вида.

Царският орел (Aquila heliaca) е една от най-редките птици в Европа, включенa в Световния Червен списък на IUCN и Червената книга на България. От влечугите и земноводните са установени 21 вида, като в резервата се срещат змиегущерът (Ophisaurus apodus), тънкият стрелец (Platyceps najadum), смока мишкар(Elaphe longissima), змията червейница (Typhlops vermicularis) и вдлъбнаточелият смок (Malpolon monspessulanus). От едрите бозайници могат да се видят вълкът (Canis lupus), дивата свиня (Sus scrofa), сърната(Capreolus capreolus) и еленът лопатар (Dama dama). Вълкът (Canis lupus) е изчезнал от много европейски страни. Присъствието му е знак за запазена природа.
Вълчи дол е обявен е за резерват през 1979 година по предложение на БАН.


Птиците в Източни Родопи

Източни Родопи са едно от най-богатите в орнитологично отношение места в...

Прочети още

Приключения в Родопите

От 2014 г следете актуални програми и приключения в Родопите на...

Прочети още