Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

select * from menu_items where id=(select item_id from item_menu where page_id= limit 1)

Защитена зона Харманлийска река

BG0002092

Харманлийска река се намира в югоизточната част на Горнотракийската низина. Обхваща хълмист район около долината на Харманлийска река, западно от град Харманли. На север граничи с главен път Е80 , на запад със селата Брягово и Родопи. Южната граница преминава над село Остър камък, а на изток е град Харманли. В тази си част реката формира дълбоко дефиле с вертикални скални стени, заобиколено от пасища, широколистни гори и храсталаци. Горите са смесени предимно от цер /Quercus cerris/ и келяв габър /Carpinus orientalis/ с участие на средиземноморски елементи. Откритите пространства са обрасли с ксеротермни тревни съобщества и ефемерни видове. Пасищата са частично обрасли с драка /Paliurus spina-cristi/ и единични дървета. Част от мястото бе обхванато от пожари през последните години, което доведе до промяна в състоянието на дъбовите гори. В момента  протича процес на възстановяване на горите като те имат издънков характер и  формират значителни територии с храсталачни местообитания. По поречието на Хармалийска река, крайречната растителност е представена от върба /Salix spp./, бряст /Fraxinus excelsior/ и елша /Alnus glutinosa/.

В района на Харманлийска река са установени 149 вида птици. От срещащите се видове 35 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашен в категория SPEC1 е включен 1 вид – малкият корморан /Phalacrocorax pygmeus/, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 20 вида и в SPEC3 - 42 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 45 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 41 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Районът на Харманлийска река е едно от най-важните места в страната от значение за Европейския съюз за опазване на големия маслинов присмехулник /Hippolais olivetorum/ и дебелоклюната чучулига /Melanocorhypha calandra/, които гнездят тук в значими количества. Късопръстата чучулига /Calandrella brachydactyla/ също има представителна гнездова популация тук.

Районът на Харманлийска река се използва от местните хора екстензивно, основно за животновъдство и в по-малка степен за земеделие и горско-стопански дейности. Той е чувствителен към интензификацията на земеделието и горското стопанство, както и към промяната на земеделските практики. Намаляването на пашата, последвано от сукцесия, както и разораването на пасищата води до загуба на тревни местообитания за птиците (дебелоклюна чучулига, късопръста чучулига /Calandrella brachydactyla/, сива овесарка /Miliaria calandra/) и лалугера /Spermophilus citellus/, който се явява основна храна за грабливите птици. Сухите пасища и ливади са особено уязвими от пожари, както естествени, така и причинени от човека. През сухи години големи територии биват опожарявани. Горите заемат сравнително малки територии, разпръснати сред откритите пространства и около реката.

 
 

 

Птиците в Източни Родопи

Източни Родопи са едно от най-богатите в орнитологично отношение места в...

Прочети още

Фауната на Източни Родопи

Разнообразните естествени местообитания в Източните Родопи са дом за много...

Прочети още