Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Новата консултантска мярка по ПРСР бе представена на земеделски производители в Кърджали

Новата мярка 114 „Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. бе представена на 21 октомври в Кърджали пред земеделски производители. Нейната цел е да подкрепи фермерите и собствениците на гори да подобрят устойчивото управление на техните стопанства чрез използването на консултантски услуги. Отпускането на финансова помощ по мярката стартира през месец ноември 2011, съобщи Министерството на земеделието и храните.

Под консултантски услуги, за които ще се отпуска европейско финансиране, се разбира комплект от консултации, които обхващат оценка, предоставяне на информация и съвети към фермера или собственика на гори от консултантска организация, вписана в Регистъра на консултантите по мярка 114.

Финансовата помощ е в размер на 80 % от доказаните с фактури и издадени въз основа на тях платежни документи общи допустими разходи, но не повече от 1500 евро за пълен комплект консултации. За комплекта консултации в областта на горите максималната стойност на допустимите разходи е 240 евро.

Бенефициенти по мярката могат да бъдат фермери и собственици на гори при спазване на следните изисквания:

Фермерите могат да бъдат физически или юридически лица, които са регистрирани в ИСАК и/или са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба №3 от 1999 г. За получаване на консултантски услуги в областта на горите са допустими физически, юридически лица и техните сдружения и общини, които са собственици на гори.

Природни феномени

Вкаменената гора   Местоположение: Намира се в землището на село Равен...

Прочети още

Младежки Екоклуб

Опазването на „зеленото злато“ - уникалното биоразнообразие на Източни...

Прочети още