Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Безплатни обучения за земеделските производители

Важна информация за био- и в преход производителите от Източните Родопи, членове на мрежата на „Новото тракийско злато“:

Национална служба за съвети в земеделието провежда безплатни обучения и информационни дейности по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространения на научни знания”.

За обучение могат да се запишат:

  • земеделски производители, регистрирани по Наредба №3 от 1999 година за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;

  • управител на юридическо лице /едноличен търговец или нает с трудов договор в юридическо лице или едноличен търговец или физическо лице, което е регистрирано като земеделски производител по реда на Наредба №3 от 1999 година за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;

  • физическо лице, което е собственик/ събеседник на гори и/или земи от горския фонд;

  • управител / едноличен търговец или нает с трудов договор в юридическо лице/ едноличен търговец, който е собственик, съсобственик или ползвател на гори и/или земи от горския фонд;

  • одобрен ползвател на помощ по реда на Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година.

Птиците в Източни Родопи

Източни Родопи са едно от най-богатите в орнитологично отношение места в...

Прочети още

Възстановяване на тарпан

Таксономия През 1784 г. Питър Бодърт дава на тарпана латинското име Equus ferus,...

Прочети още