Контакти

Избери език

Български
Намери
Бюлетин

Запишете се за последната информация по проекта

Рядка орхидея цъфти в Източните Родопи

Провансалският салеп (Orchis provincialis) е една от най- редките български и европейски орхидеи. Днес в България има известно само едно единствено находище на този вид, намиращо се на северните склонове на рида Гюмюрджински снежник в Източните Родопи. Провансалският салеп е включен в Червената книга на България със статус „Критично застрашен”.

Видът се среща в широколистни и хвойнови храсталаци, в нискостеблени широколистни гори и по покрайнините им, както и в ксеротермните тревни съобщества между горските и храстови участъци. Всички установени през последните 15 години находища са с численост под 30, а някои – между 3 и 10.

Причините за изчезването му са неизвестни. Всяка промяна на местообитанието му може да доведе до изчезване на последното находище на вида в България.

Последното находище на вида в България е в територията на защитената зона „Родопи - Източни” от мрежата Натура 2000, но това не води автоматично до неговото опазване. Съседни терени вече са разорани и залесени с екзотични видове дървета вероятно за селскостопански субсидии. За запазването на вида има нужда от постоянен мониторинг на състоянието на известните популации, разработване на План за действие за вида и обявяване на защитени територии.

Виж тук повече за орхидеите в България

Проект Слънчевата ферма

Проект "Слънчевата ферма - учене чрез преживяване" Център Ринкър към...

Прочети още

Ивайловград

“Най-хубавото място във всемира,най-хубавият кът на този святе точно между...

Прочети още